Home / Lagere school / Lagere school praktisch

Welkom
Lagere school praktisch

 

Uurregeling

Voorbewaking vanaf 7.00 u. in de refter. (Ferm)

De schoolpoorten gaan open om 8.10 u. Kinderen die vóór 8.10 u. in de school zijn, worden in de (te betalen) voorbewaking opgevangen.

Vanaf 8.10 u. is er toezicht op de speelplaats (bij heel slecht weer: in de eetzaal). De lessen beginnen om 8.50 u. en eindigen ’s middags om 12.00 u. We beginnen weer te 13.15 u. en eindigen te 15.45 u.

De speeltijden zijn van 10.30 u. – 10.45 u. en van 14.45 u. – 15.00 u.

Er is toezicht tot 16.10 u. Kinderen die na 16.10 u. nog in de school zijn, worden in de nabewaking opgevangen.

We voorzien nabewaking tot 18.30 u.(woe 14.30 u.) (Ferm / Juf Katrijn – José – Ria ).

Kinderen kunnen van 16u00 tot 16u40 naar de studie. Hiervoor komt 0,70 euro/keer op de schoolrekening.

Middagpauze

De kinderen kunnen onder toezicht in de school blijven tijdens de middagpauze. Voor het overblijven tijdens de middag betalen alle leerlingen 0,70 euro. Ze krijgen een beker water (plat/spuit) of melk. We voorzien ook thee voor de kinderen die dat wensen.

 

Voor- en naschoolse opvang

Voorschoolse opvang:

door Ferm

van 07.00 uur tot 08.10 uur

Naschoolse Opvang:

door Ferm

ma/di/do/vrij van 16.10 uur tot 18.30 uur

woe van 12.15 uur tot 14.30 uur

 

Kostprijs:

Gewoon tarief:

1,08 euro per begonnen half uur

Verminderd tarief

Voor gezinnen met meerdere kinderen die op eenzelfde dag naar de opvang komen, geldt

vanaf het eerste kind:

0.81 euro per begonnen half uur

Sociaal tarief

Een sociaal tarief kan je aanvragen bij je verantwoordelijke als je een jaarinkomen hebt tot

22.762,17 euro. De verantwoordelijke zal je aanslagbiljet of recente loonbrieven opvragen.

Het tarief wordt toegekend voor één jaar.

0,54 euro per begonnen half uur

Uitstappen en zwemmen

Elk schooljaar maken we met onze leerlingen enkele leerrijke uitstappen. Op de infoavond bij het begin van het schooljaar worden de uitstappen toegelicht. 

We streven er als school ook naar om alle kinderen te laten deelnemen aan schooluitstappen die één schooldag of langer duren (meerdaags). Die activiteiten maken deel uit van ons onderwijsaanbod. Als je niet wenst dat je kind meegaat op één van de schooluitstappen die één dag of langer duren, dan moet je dat vooraf melden. Leerlingen die niet deelnemen aan de schooluitstap moeten op school aanwezig zijn.

 

Schoolzwemmen

De leerlingen van het 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar gaan om de veertien dagen zwemmen. De leerlingen van 5 en 6 hebben één maal per maand een langere zwembeurt. 

Vanaf januari zwemmen 3 en 4 ook één maal per maand.

De dagen en uren staan in het schoolagenda. De bijdrage bedraagt 0,75 euro per zwembeurt. De betaling gebeurt via de schoolrekening. Voor het 1ste en 2de leerjaar is het zwemmen gratis.

De leerlingen van de school Schooldreef gaan te voet, ook als het regent, naar het zwembad (dus denk aan aangepaste regenkleding en hoofddeksel). 

Het dragen van een badmuts is verplicht. Deze mutsen worden door de school geleverd (kleur groen, kostprijs 3 euro).

ICT

ICT is niet meer weg te denken uit onze samenleving.  Daarom krijgt het ook een plaatsje in onze school.

Al onze klassen hebben een digibord.

Dankzij de financiële steun van de overheid (Digisprong) hebben we Chromebooks kunnen aanschaffen. Deze worden gebruikt tijdens ICT-lessen, tijdens hoekenwerk of contractwerk, …

In het vierde leerjaar leren de leerlingen typen volgens de methode Typtien.

In het zesde leerjaar heeft elk kind een Chromebook ter beschikking gedurende de ganse klasdag. Deze Chromebooks worden ingezet om leerstof in te oefenen, informatie op te zoeken, …

Leerlingen die thuis niet de mogelijkheden hebben om hun ICT-taken te maken, kunnen een laptop of Chromebook gebruiken.

 

ICT-coördinatoren:
Juf Lutgart en meester Matthias

Verkeer rond de school

Hier zijn 6 uitgangen die wij allen een nummer en een kleurtje gegeven hebben.

In- uitgang 1 wit Kapellaan
 • Alle voetgangers en fietsers die te voet tot aan de Statiestraat gaan en daar worden overgezet.
 • Alle fietsers en voetgangers richting Heuvel.
2 groen – 3 blauw
 • Fietsers/voetgangers  richting Achtzaligheden.
 • Fietsers richting Dorpstraat.
4 oranje Schooldreef, de eigenlijke hoofdingang
 • Leerlingen die door ouders worden opgehaald. 
5 geel Schooldreef, grote speelplaats
 • Leerlingen die met de auto worden opgehaald. De ouders mogen vanaf 15.30 u parkeren op de speelplaats.
6 zwart Drieslei
 • Alle voetgangers richting Dorpsstraat.
 • Leerlingen die door ouders worden opgehaald.

 

Voor het afhalen van de leerlingen mogen de ouders het eerste deel van het speelplein gebruiken om hun auto te parkeren. Dit heeft als gevolg dat er in de Schooldreef veel minder verkeer is en dat het instappen ook veiliger verloopt (op voorwaarde dat de ouders hun kinderen niet los tussen de auto’s laten lopen).

Afhalen met de auto:

De meeste ouders spreken met hun kind af aan uitgang 1, 6 en vooral 5. Wij laten u dus de keuze, maar spreek wel goed af.

Toezicht Statiestraat

Onze school verzorgt ’s morgens toezicht van 8.30 u. tot 8.45 u. aan de oversteekplaats in de Statiestraat (tegenover de Kapellaan).

Begeleiding na de school

Na de school worden de leerlingen van de Schooldreef begeleid:

 • tot over de Statiestraat (hoek Kapellaan)
 • tot over de Dorpsstraat (hoek Zwanenberg)

Bijna al onze leerkrachten bezitten het attest ‘gemachtigd opzichter’ zodat zij bevoegd zijn de leerlingen in het verkeer te begeleiden.

 

(T)huiswerk

Van huiswerk naar (t)huiswerk

Een goed evenwicht vinden tussen huiswerk & hobby’s, werk en privé, de organisatie van een gezin,…het wordt er niet makkelijker op als we zien welke verwachtingen onze maatschappij stelt. Kinderen die ’s avonds nog spelen en ravotten ontwikkelen ook! 

Rond huiswerk hangt soms nog een negatief beeld en met deze tekst willen we onze visie toelichten en proberen duidelijk te maken wat we verwachten en wat ouders kunnen verwachten. 

We introduceren de term (t)huiswerk die ruimer is als huiswerk. Want eigenlijk spreken we over heel wat dingen:

 • een huistaak (in een boek, op een blaadje, een spel,…)
 • het automatiseren van lezen, tafels,…
 • lessen studeren 
 • iets zoeken om mee te nemen 
 • een spreekoefening voorbereiden 
 • ……

Bovendien is thuiswerk in een eerste leerjaar dan ook iets helemaal anders dan in 6.

We zoeken naar een zinvolle invulling van dit thuiswerk en proberen dit evenwichtig en afwisselend te maken. 

We vinden het belangrijk dat kinderen doorheen hun lagere schoolloopbaan leren om thuis nog iets te doen voor school. (T)huiswerk is een deel van het eigen groeiproces. We hopen dat ze het niet (te veel) als druk ervaren. 

Onze uitgangspunten voor thuiswerk

 • thuiswerk ligt in het verlengde van het leerproces dat in de klas is gestart
 • via thuiswerk kunnen ouders hun interesse en betrokkenheid tonen met het schoolse leven van hun kind
 • thuiswerk moet altijd zinvol zijn, de kwaliteit is zinvoller dan de kwantiteit
 • via ‘thuiswerk op maat’ spelen we in op de individuele noden van een kind
 • plichtsbewustzijn van onze leerlingen willen we via thuiswerk stimuleren, hoe ouder de leerling hoe groter de eigen verantwoordelijkheid
 • de agenda is hiervoor het planningsinstrument: we noteren klassikaal het thuiswerk 
 • we leren kinderen doorheen hun schoolloopbaan plannen

Wat komt er aan bod als thuiswerk?

1ste – 2de lj  3de – 4de lj  5de – 6de lj 
Leerstof verwerken en/of automatiseren

vb. luidop lezen, tafels, woordpakket Frans,  meer- en weertaken, …

x x x
Lessen zelfstandig studeren

Vb. WO, Frans,… 

2de lj: WO x x
Toetsen voorbereiden 

vb. toetswijzer wiskunde, BLOON spelling,…

niet van toepassing x x
Voorbereiding maken Vb. spreekoefening, info opzoeken,… x x
Plannen en organiseren in de klas  5: in de klas/

zelfstandig

 6: zelfstandig

(als het lukt) 

 

Enkele veel voorkomende vragen

Wat als mijn kind te lang bezig is aan zijn of haar huiswerk?

We doen ons best om huiswerk zoveel mogelijk op maat te maken. Niet alle kinderen zullen net hetzelfde huiswerk krijgen. 

Soms zullen leerkrachten ook een deel aanduiden als ze weten dat het anders te veel is. 

Is huiswerk een hele strijd of is je kind heel lang bezig… ga in gesprek met de klastitularis om te kijken wat kan. 

 

Waartoe dient de schoolagenda van mijn kind?

Een schoolagenda is een instrument om de planning op te maken voor een korte of langere periode.

Via de schoolagenda kunnen we elkaar (ouders <-> school) informeren over school of over het thuisgebeuren.

De leerkracht volgt via de agenda mee de planning & de communicatie op.

We vragen u, ouders, om dagelijks (wekelijks in de 3de graad) via een handtekening aan te geven dat u de agenda/planning van uw zoon/dochter heeft gezien.

Noteert u zelf iets in de agenda? Vraag uw kind om dit de volgende dag aan de leerkracht te tonen. Hij/zij zal zijn/haar handtekening plaatsen of een antwoord formuleren als de info gelezen is.

 

Is oefenen op de computer verplicht als thuiswerk?

Er zijn goede educatieve websites waar leerstof kan ingeoefend worden. Vaak kunnen kinderen ook op bv. scoodle oefenen om leerstof te automatiseren of te herhalen. 

We kunnen niemand verplichten om thuis via de computer thuiswerk te maken, niet iedereen heeft een goed werkende of beschikbare pc.

We vragen echter wel om uw goede wil te tonen, kinderen (of ouders) kunnen steeds aangeven aan de titularis dat het computerwerk thuis niet lukt en krijgen dan de kans om op school de computer te gebruiken.

 

Hoelang mag/moet mijn kind werken aan thuiswerk?

In het eerste leerjaar is het aangewezen om dagelijks 10’ te lezen, ook in het weekend, dit geldt voor iedereen.

De duur van thuiswerk is moeilijk te bepalen, veel hangt af van de werkhouding, tempo en mogelijkheden van uw kind.

 

Als richtlijn geven we :   

 

1ste – 2de lj  10 – 20 min  3 keer per week 

(ma-di-do)

3de – 4de lj  20 – 40 min 3 keer per week

(ma-di-do) 

5de – 6de lj  40 – 50 min  5 keer per week 

Hoe ouder een kind wordt, hoe groter de verschillen zullen zijn tussen leeftijdsgenoten, vergelijken met elkaar heeft weinig zin.

Wat verwacht de school van de ouders bij het maken van thuiswerk ?

Wat vinden we de belangrijkste taak van ouders:

 • Afspraken maken: zorgen voor een rustige, prikkelarme omgeving waarin kinderen hun huiswerk kunnen maken. Eventueel ook een vast moment afspreken. 
 • Bemoedigen: aanmoedigen en interesse tonen. Met de kinderen samen de agenda en de planning bekijken en ze aan het werk zetten. 
 • Controleren: is het huiswerk gemaakt? Hoe ging het?

Ouders kunnen zelf best inschatten welke ondersteuning er nodig is. Sommige kinderen gaan in het 4de leerjaar al erg zelfstandig aan de slag, anderen hebben in een 6de leerjaar nog ondersteuning nodig.
Als kinderen zelfstandiger aan de slag gaan blijft het zeker nuttig om te controleren of het werk gedaan is, een les af te vragen,… .  

 

Wat als thuiswerk maken moeilijk gaat?

Hiervoor kunnen allerlei redenen zijn, u kan dit via de agenda aangeven. Goede communicatie tussen uzelf en de leerkracht is erg belangrijk.

Maak nooit zelf het thuiswerk. Dit is zinloos en draagt niet bij tot de ontwikkeling van uw kind, integendeel, de leerkracht krijgt zo een verkeerd beeld.

Verbeteren van een taak is niet nodig. Als je dit wel doet, dan liefst in een andere kleur. 

Merkt u dat thuiswerk maken vaak voor problemen zorgt? Maak dan zeker een afspraak met de juf/meester om dit te bespreken. We bespreken samen wat uw kind nodig heeft om weer gemotiveerd aan de slag te gaan.

Is er thuiswerk in de vakantie?

Neen, vakantie is er om uit te rusten en de ‘druk’ even weg te nemen.

Maar: 

In de eerste graad blijft het belangrijk dat er in de vakantie dagelijks wordt gelezen (2de lj: tafels geoefend worden)  zodat ze na een vakantieperiode geen terugval hebben. 

Vanaf het 4de leerjaar kan het zijn dat een grotere opdracht een vakantie overbrugt. Kinderen die willen kunnen daaraan in de vakantie werken. Er zal steeds voldoende tijd voor en na de vakantie zijn om deze vrij te houden. 

Als er echter bijzondere noden zouden zijn, kunnen er – in samenspraak met de ouders, zorgleerkracht en/of titularis – wél enkele gerichte opdrachten worden meegegeven naar huis. De bedoeling moet steeds duidelijk worden geformuleerd.

Kinderen ‘bezig houden’ in de vakantie met thuiswerk kan nooit de bedoeling zijn.

 

Schoolrekening

Je krijgt 5 keer per schooljaar een schoolrekening: eind oktober, eind december, eind februari, eind april en eind juni.

Ouders die wensen kunnen de betaling van hun rekening steeds spreiden over de 2 daaropvolgende maanden.

De kosten van de bos- en zeeklassen worden gespreid over de rekeningen van oktober, december en februari. 

 

De kosten van de tweedaagse van het 4de leerjaar worden gespreid over de rekeningen van december, februari en april. 

 

De kosten van de tweedaagse van het 3de leerjaar worden gespreid over de rekeningen van februari en april. 

Maximumfactuur

LEERLINGENBIJDRAGE

Schooljaar 2023-2024

 

Verspreid over verschillende leerjaren 

 

Rubriek Voorbeeld 1ste, 2de 3de, 4de, 5de, 6de lj.
Kleding Badmuts, turnkledij (t-shirt met logo van de school) T- shirt:   12,5 euro

Badmuts: 3 euro

 

Uitgaven voor dit schooljaar

 

Rubriek Voorbeeld Kleuters 1ste & 2de lj. 3de & 4de lj. 5de & 6de lj.
Niet-duurzame artikelen National Geographic  € 42,50 à € 52,50
Schooluitstappen Didactische uitstappen, kleine excursies, theater, sportactiviteiten, … € 55 €105 € 105 € 105
Meerdaagse uitstappen tweedaagse 3de en 4de ljbos- en zeeklassen 5de en 6de lj  3de lj. € 50

4de lj. € 70

5de lj €2006de lj €200
Ineten ’s middags € 0,70 per dag  € 100 € 100 € 100 € 100
Eenmalige kosten Nieuwjaarsbrieven, klasfoto’s, steunacties, … € 20 € 20 € 20 € 20
Studie 3 x/week € 0,70/dag

* Wat schuin gedrukt staat, is steeds vrijblijvend. De prijzen zijn steeds richtprijzen.


De betaling gebeurt via de schoolrekening. 

 

Verjaardagen

Als de kinderen verjaren mogen ze trakteren in de klas.
Ze mogen iets uitdelen dat in de klas kan opgegeten worden of je kan er ook voor kiezen om een boek of spelletje te kopen voor de klas (i.p.v. de traktatie).

Wat kan:

 • cake, koekje, wafel,… al dan niet zelf gebakken
 • fruit, fruitsaté,…
 • in de lente/zomer: een ijsje

Wat kan er niet:

 • snoep
 • cadeautjes of iets om mee naar huis te nemen
 • chips
 • chocoladerepen als Twix e.d.